Αξιολόγηση

Posted in Οδηγός Εκπαιδευτικού

Οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί δεν τυγχάνουν αξιολόγησης από επιθεωρητή. Οι επιθεωρητές κατά τις επισκέψεις τους στα σχολεία δε θα παρακολουθούν το μάθημα συμβασιούχων εκπαιδευτικών, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Ωστόσο οι επιθεωρητές θα συνεχίσουν να συμβουλεύουν, να καθοδηγούν, να εμψυχώνουν και να στηρίζουν τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς. Για τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς ο διευθυντής συντάσσει έκθεση που κατατίθεται στον Ατομικό