Είδη διορισμού

Posted in Οδηγός Εκπαιδευτικού

1. Διορισμός με σύμβαση
Είναι συνήθως διάρκειας 2 ετών, αν και μετά το 2003 παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να εργάζονται με σύμβαση για περισσότερο από 6 χρόνια. Διορισμοί με σύμβαση γίνονται όταν δεν υπάρχουν εγκεκριμένες οργανικές θέσεις. Όσοι διορίζονται με σύμβαση πρακτικά δε θα έχουν μελλοντικές επιπτώσεις στην υπηρεσιακή τους κατάσταση.

2. Διορισμός μόνιμος επί δοκιμασία
Είναι διάρκειας 2 ετών και αποσκοπεί στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού στα διδακτικά ή άλλα καθήκοντα της θέσης του. Στο διορισμό επί δοκιμασία ο δάσκαλος αξιολογείται με εξαμηνιαίες εκθέσεις από τον οικείο επιθεωρητή. Μετά τη συμπλήρωση των τεσσάρων εξαμηνιαίων εκθέσεων ακολουθεί ο μόνιμος διορισμός.τατίθεται στον Ατομικό