Σειρά διορισμού

Posted in Οδηγός Εκπαιδευτικού

Η σειρά διορισμού διέπεται από σχετικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων. Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται πρώτα από το έτος απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών. Μεταξύ των υποψηφίων του ιδίου έτους η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Ι. Το βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών
3 για ΑΡΙΣΤΑ
2 για ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
1 για ΚΑΛΩΣ (ή αν δεν αναγράφεται βαθμός)
ΙΙ. Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα συναφή με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα ή τα καθήκοντα της θέσης
3 για Διδακτορικό τίτλο
2 για Μεταπτυχιακό τίτλο
1 για μεταπτυχιακό δίπλωμα φοίτησης τουλάχιστο 1 έτους
ΙΙΙ. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία
½ μονάδα για κάθε 180 εργάσιμες ημέρες
ΙV. Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά
1 μονάδα
Σε περίπτωση που υποψήφιοι έχουν τον ίδιο αριθμό μονάδων, τότε η σειρά καθορίζεται από τα πιο κάτω κριτήρια:
- Ημερομηνία απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών
- Ημερομηνία υποβολής της αίτησης
- Ημερομηνία γέννησης