ΔΗ.ΚΙ.: Πιλοτική Εφαρμογής Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Posted in Ανακοινώσεις

Α. Απόφαση για στήριξη της πιλοτικής εφαρμογής

Ως ΔΗ.ΚΙ. στηρίξαμε την πιλοτική εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών, γιατί πιστεύουμε στην ανάγκη υιοθέτησης μιας πολιτικής για στοχευμένη επαγγελματική μάθηση, βελτίωση των σημερινών επιμορφωτικών δράσεων, ώστε να λειτουργούν προς όφελος της διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού έργου. Όμως την ίδια στιγμή υπογραμμίζαμε ότι επιδίωξή μας θα έπρεπε να ήταν η υιοθέτηση μιας ενιαίας πολιτικής για το θέμα αυτό, που να στηρίζει έμπρακτα τον εκπαιδευτικό χωρίς να τον επιβαρύνει με τρόπο που να λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την επίτευξη των στόχων της επαγγελματικής μάθησης.