ΔΗ.ΚΙ.: Δείκτες Επάρκειας & Επιτυχίας

Posted in Ανακοινώσεις

Ως ΔΗΚΙ αντιμετωπίζουμε το θέμα των Δεικτών Επιτυχίας (ΔΕΠΧ) και Επάρκειας (ΔΕΠ) με γνώμονα τη βελτίωση  της ποιότητας της εκπαίδευσης και του  εκπαιδευτικού έργου. Αντικρίζουμε τους ΔΕΠΧ και ΔΕΠ ως μια καινοτομία που μπορεί να δώσει στον εκπαιδευτικό ένα χρήσιμο εργαλείο για αποτελεσματική διδασκαλία και αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και ως ένα μέσο που θα αποφορτίσει τον εκπαιδευτικό σε επίπεδο ύλης και εργασιακού άγχους.

Διαβάστε περισσότερα