Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Posted in Ανακοινώσεις

Ένας πετυχημένος θεσμός με ψηλά ποσοστά εργοδότησης

Ένα από τους πλέον πετυχημένους θεσμούς προωθεί και αναβαθμίζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αυτόν των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε..Κ).

Τα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ μέσα από σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών, παρέχουν επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες και ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα προς τις ραγδαίες επιτελούμενες εξελίξεις στην απασχόληση, την οικονομία, τα επαγγέλματα και το περιεχόμενο των επαγγελμάτων.

Η αναγκαιότητα για ίδρυση των Μ.Ι.Ε.Ε.Κ είχε προκύψει από:

• Τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, την έκρηξη των γνώσεων και την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, που επιβάλλουν μία συνεχή σχέση του πολίτη με το χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς και την ανάγκη της αγοράς εργασίας σε άτομα με επαγγελματική/τεχνική κατεύθυνση.
• Τις ανάγκες των αποφοίτων της Μέσης Εκπαίδευσης που δεν ακολουθούν Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίοι χρειάζονται κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.
• Τις ανάγκες των εργαζομένων οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν πρόσθετη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε συγκεκριμένα προγράμματα ή γνωστικά αντικείμενα (στα πλαίσια της δια βίου μάθησης), ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των επαγγελμάτων τα οποία ακολουθούν.
• Τις σχετικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία.
• Το κλείσιμο του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου και την απουσία μιας μεταλυκειακής δημόσιας σχολής που να έχει καθαρά
επαγγελματική κατεύθυνση.

Σκοποί των Μ.Ι.Ε.Ε.Κ είναι:
• Η προσφορά προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που να απευθύνονται σε απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης, σε τομείς οι οποίοι δεν προσφέρονται σε μεταλυκειακό επίπεδο από άλλες Δημόσιες Σχολές ή συναφείς οργανισμούς της Δημοκρατίας.
• Η προσφορά προγραμμάτων για διευκόλυνση της πρόσβασης και ένταξης στην αγορά εργασίας απόφοιτων Μέσης Εκπαίδευσης και ατόμων που έχουν δυσκολίες ένταξης/επανένταξης στην απασχόληση.
• Η προσφορά προγραμμάτων για περαιτέρω προώθηση της Διά Βίου Εκπαίδευσης με έμφαση στην υποστήριξη της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού και στη χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς και των σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών.
● Η αποτελεσματικότερη προώθηση και υλοποίηση δράσεων που υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

Τα προγράμματα σπουδών των Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. είναιː
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Ανεμογεννητριών, Διαχείριση Φυσικού Αερίου Βιομηχανικών και Οικιακών Εγκαταστάσεων,Hλεκτρομηχανολογικές Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία, Συγκόλληση Σωληνώσεων Διακίνησης Αερίων και Βιομηχανικών Κατασκευών, Συντήρηση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων, Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών Πλοίων, Βιολογική Κηπευτική Καλλιέργεια, Ζαχαροπλαστική και Αρτοποιία.

Είναι διετούς διάρκειας και προσφέρονται στις υποδομές των Τεχνικών Σχολών σε όλες τις επαρχίες. Η φοίτηση στα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. παρέχεται δωρεάν ενώ ο καταρτισμός των τμημάτων για τις διάφορες ειδικότητες γίνεται κατόπιν προκήρυξης των θέσεων και στοχευμένης μοριοδότησης των υποψηφίων, διασφαλίζοντας καταυτό τον τρόπο ότι επιλέγονται οι καταλληλότεροι υποψήφιοι για τη συμπλήρωση των τμημάτων. Κατά τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά λειτουργούν δέκα προγράμματα σπουδών με 307 σπουδαστές στις διάφορες περιφέρειες.
Το συνολικό κόστος για την ίδρυση και λειτουργία τους για την περίοδο 2012-2013 μέχρι 2014-2015, ανέρχεται στα €4.411.696, ποσό το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία. Κατά τα τελευταία τρία χρόνια ο θεσμός αυτός έχει μεγάλη επιτυχία αφού σε αρκετές περιπτώσεις το ποσοστό εργοδότησης των αποφοίτων του ξεπερνά το 80 %,στοιχείο που συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας.


Γιάννης Οικονομίδης
Λειτουργός Γραφείου Τύπου
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού