Δικαιωμένη και πάλι η ΔΗ.ΚΙ. για τις θέσεις της

Posted in Ανακοινώσεις

Η ΔΗ.ΚΙ. Δασκάλων- Νηπιαγωγών, για άλλη μια φορά νιώθει πλήρως δικαιωμένη για τις θέσεις και τις απόψεις που εξέφραζε όλα αυτά τα χρόνια σχετικά με το θέμα των Νέων Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων, μετά τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης που συνέταξε η Επιστημονική Επιτροπή για την Αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Δυστυχώς, μόνοι τότε διαφωνήσαμε με όλες τις άλλες Κινήσεις και απορρίψαμε το ΝΩΠ, το οποίο σύμφωνα με την έκθεση και τις αποκαλύψεις της τέως Γενικής Διευθύντριας «Η μείωση των ωρών διδασκαλίας των Ελληνικών και Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο αποφασίστηκε με την ΠΟΕΔ», μετά από τη συνδιαμόρφωση που έγινε από τους εκπροσώπους του ΥΠΠ και των τότε αξιωματούχων της Οργάνωσης μας, που συμμετείχαν με την προσωπική τους ιδιότητα, όπως «υπερηφανευόμενοι» είχαν δηλώσει.

Τα Γενικά Συμπεράσματα – Πορίσματα της Έκθεσης («οι αλλαγές στα Ωρολόγια προγράμματα είναι ατεκμηρίωτες παιδαγωγικά, τα βασικά προβλήματα των προηγούμενων αναλυτικών προγραμμάτων δεν έχουν αντιμετωπιστεί: π.χ. η υπερβολική ύλη, το βαρυφορτωμένο περιεχόμενο σε σχέση με το ωρολόγιο πρόγραμμα, η έμφαση σε γενικούς και αόριστους στόχους και η διάσταση μεταξύ του γενικού θεωρητικού πλαισίου του Προοιμίου και της εφαρμογής στα ΝΑΠ και στην πράξη της διδασκαλίας, το γεγονός ότι αναπτύχθηκαν ΑΠ, χωρίς προηγουμένως να καθοριστούν οι ώρες διδασκαλίας τους είναι επιστημονικό και διαδικαστικό πρόβλημα, καμιά επιστημονική τεκμηρίωση δεν έγινε για τις αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα ως προς την μείωση ωρών διδασκαλίας Μαθηματικών και Ελληνικών, ώρες Εμπέδωσης, δεν έχει ληφθεί καμιά πρόνοια για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του χρόνου στα σχολεία, όπου χάνεται ουσιαστικά δυσανάλογος χρόνος για διάφορες εκδηλώσεις», κ.τ.λ.), επιβεβαιώνουν όλες τις μέχρι τώρα επισημάνσεις μας (βλ. www. diki.org -Ανακοινώσεις ΔΗ.ΚΙ. 2009-2014, Θέσεις ΔΗΚΙ).

Χαιρετίσαμε από την πρώτη στιγμή τη σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής για την Αξιολόγηση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων, γιατί πιστεύουμε ότι μια τέτοια Έκθεση θα αποτελέσει τη βάση για σειρά βελτιωτικών αλλαγών, τόσο στο περιεχόμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων όσο και άλλων θέματα, όπως το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι δείκτες μαθησιακής επάρκειας και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών μας, αλλά και για συνεχή, εσωτερική και διαμορφωτική αξιολόγηση, ώστε να δοθεί η ευκαιρία για άμεση και έγκαιρη παρέμβαση στα θέματα περιεχομένου και διδασκαλίας των διαφόρων μαθημάτων, εκεί και όπου κρίνεται αναγκαίο.

Η ΔΗ.ΚΙ. ΔΑΣΚΑΛΩΝ&ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ με αφορμή την Έκθεση αυτή, επαναφέρει τα θέματα που έθετε από το 2009 και τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν σε μεγαλύτερο βάθος την ΠΟΕΔ αλλά κυρίως το ΥΠΠ:

1. Αποτελεί αναγκαιότητα η επαναδιατύπωση του στρατηγικού σχεδιασμού εφαρμογής και αξιολόγησης των ΝΑΠ και ΝΩΠ από μέρους του Υπουργείου και το ξεκαθάρισμα των διαδικασιών και των χρονοδιαγραμμάτων που θα ακολουθηθούν, ώστε να είναι ξεκάθαρο στους συναδέλφους πώς προσεγγίζουν τα διάφορα θέματα σε διδακτικό επίπεδο.

2. Βασική αρχή κατά την εκπόνηση των ΝΑΠ ήταν η μείωση της διδακτέας ύλης, ώστε ο όγκος της μάθησης να είναι ανάλογος του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου. Στο παρόν στάδιο προς απογοήτευση των συναδέλφων δεν τεκμηριώνεται η μείωση της ύλης σε αρκετά μαθήματα με αποτέλεσμα οι εξαγγελίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης, ως αποτέλεσμα μιας διδασκαλίας που να βασίζεται στην ποιότητα και τη διαφοροποίηση και όχι στην ποσότητα, να αποτελούν κενά συνθήματα.

3. Σε κάποια μαθήματα το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι ογκώδες και δύσβατο, χωρίς σαφείς δείκτες επάρκειας με αποτέλεσμα να μην αποτελεί για τον εκπαιδευτικό ένα εύχρηστο και χρήσιμο εργαλείο.

4. Παράλληλα ενδείκνυται επανεξέταση των ωρών των Ελληνικών και των Μαθηματικών, ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν να χειριστούν λιγότερη ύλη και να είναι σε θέση να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, να εφαρμόσουν διαφοροποίηση στη διδασκαλία τους, να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και άλλες κοινωνικές δεξιότητες αλλά κυρίως να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους ανά πάσα στιγμή ως πρόσωπα με διαφορετικές ανάγκες.

5. Με την ενσωμάτωση των ωρών της ενίσχυσης στην εμπέδωση έχει αλλάξει η μέχρι τώρα φιλοσοφία της πολιτικής για την ενισχυτική διδασκαλία των αναλφάβητων. Λείπει όμως η εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένης πολιτικής και η διατύπωση συγκεκριμένων διαδικασιών για τους αναλφάβητους μαθητές. Επιπρόσθετα η εισαγωγή ξεχωριστών ωρών εμπάδωσης πρέπει να επανεξεταστεί.

6. Η συνεχής αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, των μαθητών με σταθμισμένα τεστ αξιολόγησης για κάθε μάθημα και κάθε τάξη ενδείκνυται, ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των πυρηνικών γνώσεων αλλά και των βασικών δεξιοτήτων για κάθε επίπεδο. Αυτό θα βοηθήσει τον κάθε συνάδελφο αλλά και κάθε σχολική μονάδα στην επαναδιατύπωση των στόχων τους και τον επανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους.

7. Επιπρόσθετα δε φαίνεται να υλοποιείται η πολιτική υποδοχής των αλλόγλωσσων παρά τους οδηγούς και τις εγκυκλίους που εκδίδονται για τη διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση. Επικροτώντας την επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως 2ης γλώσσας, σημειώνουμε ότι αυτό γίνεται σε μη διδακτικό χρόνο και ζητούμε από το ΥΠΠ να προχωρήσει σε ενδοσχολικές δράσεις, που θα οδηγούν σε αποτελεσματική διδασκαλία των αλλόγλωσσων.

8. Η ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής και στήριξης (αύξηση συμβουλευτικού έργου, θεσμοθέτηση του χρόνου για συντονιστικό χρόνο Η.Υ.) για ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας με τρόπο που να έχει προσθετική αξία στη διδασκαλία και να δικαιολογεί ή να ελέγχει τα κονδύλια που δαπανούνται για αγορά και συντήρηση σχετικού εξοπλισμού για κάθε σχολική μονάδα.

9. Η υλοποίηση της συμφωνίας για το θεσμού του Υπευθύνου Τμήματος στην Δημοτική και η επέκτασή της στην Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση συνεχίζει να αποτελεί αίτημά μας, γιατί δρα καταλυτικά ως προς την αποτελεσματικότερη άσκηση του παιδευτικού και κοινωνικού ρόλου του εκπαιδευτικού.

Η ΔΗ.ΚΙ. συνεχίζει να στηρίζει με κάθε τρόπο την προσπάθεια αυτή, αλλά και κάθε άλλη προσπάθεια του Υπουργείου για υλοποίηση μιας πραγματικής και ολοκληρωμένης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Πολιτικές και αδέξιοι χειρισμοί που εξυπηρέτησαν κατά καιρούς κομματικούς σχεδιασμούς παρά την Παιδεία δεν έχουν καμιά θέση, γιατί η Παιδεία αποτελεί ίσως τη μόνη χαραμάδα ελπίδας που μας έχει απομείνει.