Άρχισε ο ''χορός" των προσφυγών για τους Μνημονιακούς Νόμους

Posted in Ανακοινώσεις

α)Προσφυγή για τη συνεισφορά των ΔΥ στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Υπάλληλος του δημοσίου, η οποία διαθέτει και καλύπτεται πλήρως από ιδιωτική ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή ασφάλιση, καταχώρησε δια του δικηγόρου της Δημοσθένη Στεφανίδη, την πρώτη προσφυγή για την συνεισφορά του 1,5% για την ιατρική περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων.

Η προσφυγή, η οποία καταχωρήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, στρέφεται εναντίον του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστή και αναπτύσσεται σε 73 σελίδες.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της αιτήτριας, εγείρεται λόγος ακύρωσης της υποχρεωτικής συνεισφοράς του 1,5% από τις ακαθάριστες απολαβές της για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δεδομένου ότι αυτή διαθέτει και καλύπτεται3 πλήρως από ιδιωτική ασφάλιση, ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή.

«Η αποκοπή του ποσού αυτού είναι καθόλα αυθαίρετη και μη ανταποδοτική και αντίκειται ως εκ τούτου στο Άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) αλλά και συνιστώσα καθόλα αδικαιολόγητο πλουτισμό του δημοσίου, με το νομοθέτη στην προκειμένη περίπτωση να μην έχει λάβει υπόψη του το δυνητικά αναμενόμενο της συνδρομής ιδιωτικής ασφάλισης, η ύπαρξη της οποίας στο πρόσωπο της αιτήτριας καθιστά την υποχρεωτική συνεισφορά του 1,5% ως αδικαιολόγητη επιβάρυνση, εξομοιώνοντας την περίπτωσή της με αυτές που δεν υπάρχει το κόστος της πλήρους ιδιωτικής ασφάλισης» αναφέρεται στο κείμενο της προσφυγής.

«Συναφώς, πρόκειται για επέμβαση επί το χείρον στο νομοθετικό καθεστώς της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της αιτήτριας» αναφέρεται.

β)Η πρώτη προσφυγή ενάντια στον Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας είναι γεγονός!
Την νομική οδό φαίνεται να επέλεξε αφυπηρετήσαντας υπάλληλος ημικρατικού οργανισμού ο οποίος κατέθεσε την πρώτη προσφυγή εναντίον του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τον Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013.

Ο κατήγορος μέσω του δικηγόρου του Στεφανίδη Δημοσθένη και της επιστολής που απέστειλε στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων η οποία αναπτύσσεται σε 50 σελίδες, γνωστοποιεί τους λόγους και συγκεκριμένα απαριθμεί τρείς, για τους οποίους ο μνημονιακός νόμος για επιβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, μπορεί να θεωρηθεί άκυρος.

Πρώτος λόγος που ο δικηγόρος προβάλει είναι ότι «ο τροποποιητικός νόμος 33(Ι)/2013 δεν περιέχει, καλύπτεται, θεμελιώνεται και συναρτάται με εγγενώς νομοτεχνικά απαραίτητη αιτιολογική έκθεση, ως απαρέγκλιτο υπόβαθρο και στοιχείο ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου». Με λίγα λόγια ο εν λόγω νόμος ελλείπει αιτιολογικής έκθεσης κάτι που αντίκειται τόσο στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας όσο και σε άρθρα του Ευρωπαϊκού Δικαίου τα οποία στην επιστολή επεξηγούνται λεπτομερώς και με παραπομπές.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο ο δεύτερος λόγος που αναλύεται στην επιστολή προσφυγής, είναι πως «ο επίδικος νόμος τυγχάνει αντισυνταγματικός, καθότι δεν συναρτά τον εν λόγω φόρο με τη φοροδοτική ικανότητα, με τον αιτητή εκ των πραγμάτων να μη μπορεί να τον πληρώσει, χωρίς να διασαλευθεί καίρια το ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης του. Περαιτέρω, κατά τη διαμόρφωση του ύψους του ελάχιστου ορίου διαβίωσης ο νομοθέτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το γεγονός ότι, λόγω των έμμεσων φόρων, οι ανάγκες διαβίωσης του φορολογούμενου αυξάνονται. Επίσης, η υποχρεωτική εισφορά δεν πρέπει να ορίζεται αυθαιρέτως, αλλ` εκτιμώμενης της φοροδοτικής ικανότητος εκάστου».

Την «παράνομη» διπλή φορολόγηση προβάλει σαν τρίτο λόγο ο δικηγόρος του αιτητή που υφίσταται ο πελάτης του και που είναι παράνομη. Ο αιτητής υπόκειται ήδη σε φόρους ακίνητης ιδιοκτησίας σε Δήμους και Κοινότητες που «αν και παραπλανητικά και εσφαλμένα καλούνται τέλη εντούτοις αποσκοπούν στην κάλυψη κόστους κάποιας δημόσιας υπηρεσίας. Επομένως, η επίδικη φορολογία του Ν. 33(Ι)/2013 αποτελεί επί της ουσίας δεύτερο φόρο για την ίδια φορολογητέα ύλη και για το ίδιο οικονομικό έτος.»