Η ΠΟΕΔ συζητά επιτέλους τα ΝΑΠ και ΝΩΠ

Posted in Ανακοινώσεις

Μετά την εγγραφή του θέματος από τη ΔΗ.ΚΙ., το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ αποφάσισε να συζητήσει και να αξιολογήσει τη μέχρι τώρα πορεία εφαρμογής των ΝΑΠ και ΝΩΠ, υποχρεώνοντας και τις υπόλοιπες Κινήσεις να τοποθετηθούν για το πώς προχωρούμε και στα σοβαρά αυτά θέματα.

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα - Νέα Ωρολόγια Προγράμματα: Η θέση της ΔΗ.ΚΙ. στο Δ.Σ. (9.2.2012)

H ΠΟΕΔ έχει υποχρέωση να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των ΝΑΠ και ΝΩΠ, και να υπογραμμίζει με κάθε ευκαιρία ότι Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, με την απουσία συντρέχουσας αξιολόγησης για επανασχεδιασμό, χωρίς επιπρόσθετες δαπάνες, με ελλιπή στελέχωση, με παγοποίηση θέσεων προαγωγής στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση, με την υποκλοπή ωρών από τις υφιστάμενες για κάλυψη αναγκών, με τη σημερινή υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων,κ.α. Αξιολογώντας τη μέχρι τώρα πορεία εφαρμογής των ΝΑΠ και ΝΩΠ σημειώνουμε τα ακόλουθα:

1. Η φετινή χρονιά πρέπει να θεωρηθεί από το ΥΠΠ, έστω και τώρα, χρονιά πιλοτικής εφαρμογής των ΝΑΠ και ΝΩΠ, ώστε να δοθεί το περιθώριο αξιολόγησης και αυτοδιόρθωσης της όποιας εφαρμογής.
2. Επείγει ο σχηματισμός ανεξάρτητης ομάδας ελέγχου και αξιολόγησης των ΝΑΠ και ΝΩΠ, με συμμετοχή του ΥΠΠ, του Π.Ι. αλλά και της ΠΟΕΔ, η οποία θα εποπτεύει το κάθε στά¬διο αλλά και την όλη διαδικασία και με τις παρεμβάσεις της να βελ¬τιώνονται τα σημεία που κρίνονται μη εφαρμόσιμα, μη λει¬τουργικά, μη αποτελεσματικά.
3. Λείπει κατα τη γνώμη μας ο στρατηγικός σχεδιασμός εφαρμογής και αξιολόγησης των ΝΑΠ και ΝΩΠ από μέρους του Υπουργείου, που να παρουσίαζει τις δια¬δικασίες που θα ακολουθηθούν, τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής και τα πρακτικά εκείνα βήματα που θα γίνουν, ώστε να διασφαλιστεί η μετουσίωση των στόχων σε πράξη για κάθε θέμα του Αναλυτικού Προγράμματος.
4. Παρατηρείται απουσία συντονισμού μεταξύ των Επιθεωρητών, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να παρουσιάζονται με διαφορετικές προσεγγίσεις στην εφαρμογή των ΝΑΠ ή χωρίς να δίδουν πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής τους. Αυτή την περίοδο οι Επιθεωρητές πρέπει να παρουσιάζονται στα σχολεία κυρίως ως σύμβουλοι παρά αξιολογητές.
5. Βασική αρχή όλων ήταν η μείωση της διδακτέας ύλης, ώστε ο όγκος της μάθησης να είναι ανάλογος του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου. Στο παρόν στάδιο δεν τεκμηριώνεται η μείωση της ύλης. Διαφορετικά οι εξαγγελίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης των μαθητών μας ως αποτέλεσμα μιας διδασκαλίας που να βασίζεται στην ποιότητα και τη διαφοροποίηση και όχι στην ποσότητα θα αποτελούν κενά συνθήματα.
6. Επανεξέταση και αύξηση των ωρών των Ελληνικών και των Μαθηματικών, ώστε οι εκπαιδευτικοί στον ίδιο περίπου χρόνο να έχουν να χειριστούν λιγότερη ύλη και να είναι σε θέση να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας,να εφαρμόσουν διαφοροποίηση στη διδασκαλία τους, να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και άλλες κοινωνικές δεξιότητες. Κατά κοινή ομολογία πολλών συναδέλφων γίνεται υποκλοπή ωρών από άλλα μαθήματα ή κατάργηση των ωρών εμπέδωσης όπως έχουν δοθεί, για κάλυψη των Ελληνικών και των Μαθηματικών.
7. Η εισαγωγή ωρών εμπέδωσης συγκρούεται με κάθε αρχή παιδαγωγικής μεθοδολογίας που απαιτεί από το διδάσκοντα να παίρνει ανατροφοδότηση από τους μαθητές του και να προχωρά σε τρέχοντα επανασχεδιασμό του μαθήματός του με εμπεδωτική εργασία, προτού προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο της διδασκαλίας του. Η δική μας εισήγηση είναι η επιστροφή των ωρών εμπέδωσης στα Ελληνικά και τα Μαθηματικά, ώστε να επιτυγχάνεται η εμπέδωση την ώρα της διδασκαλίας του θέματος, να περιορίζεται η κατ΄οίκον εργασία και να αντιμετωπίζονται οι μαθητές ανά πάσα στιγμή ως πρόσωπα με διαφορές.
8. Επιπρόσθετα με την ενσωμάτωση των ωρών της ενίσχυσης στην εμπέδωση φαίνεται να αλλάζει η μέχρι τώρα φιλοσοφία της πολιτικής για την ενισχυτική διδασκαλία. Λείπει όμως η εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένης πολιτικής για τους αναλφάβητους μαθητές, που θα έπρεπε, αφού μιλούμε για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση να είναι ξεκάθαρη. Με την παράλληλη κατάργηση των ωρών που δίνονταν για ενίσχυση και ατομική στήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες οι μαθητές αυτοί μένουν γενικά χωρίς στήριξη.
9. Επανεξέταση των ΝΩΠ των μικρών σχολείων που φαίνεται να αδικούνται. (επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο)

10. Αξίζει να γίνει επανεξέταση της κατάργησης κάποιων πεδίων, όπως η Οικιακή Οικονομία, που παραμένει στο Πρόγραμμα της Μ. Εκπαίδευσης τη στιγμή που επανέρχεται σε σχολικά προγράμματα πολλών αναπτυγμένων και χωρών και να ζητηθεί επιστημονική αιτιολόγησή τους της κατάργησής τους.
11. Γίνεται συζήτηση για την κατάργηση των βιβλίων τη στιγμή που υπάχουν τόσα κενά στην εφαρμογή των ΝΑΠ αλλά και στην παραγωγή υλικού. Κατά τη γνώμη μας η συζήτηση αυτή πρέπει να παραπεμθεί σε βάθος χρόνου παρόλο που πιστεύουμε πως το βασικό εγχειρίδιο πρέπει να διατηρηθεί.
12. Συνεχής αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με σταθμισμένα τεστ αξιολόγησης για κάθε μάθημα και κάθε τάξη, ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των πυρηνικών γνώσεων αλλά και των βασικών δεξιοτήτων για κάθε επίπεδο. Αυτό θα βοηθήσει τον κάθε συνάδελφο αλλά και κάθε σχολική μονάδα στην επαναδιατύπωση των στόχων τους και τον επανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους.
13. Επιπρόσθετα δε φαίνεται πουθενά η πολιτική υποδοχής των αλλόγλωσσων. Επείγει λοιπόν η άμεση εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος με δημιουργία τμημάτων υποδοχής, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
14. Η ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής για ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και με τρόπο που να έχει προσθετική αξία στη διδασκαλία.
15. Με βάση την ανάγκη για αναδιάρθρωση του διδακτικού χρόνου του δασκάλου, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί θετικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις, που προκύπτουν με την εφαρμογή των ΝΑΠ, για διαθεματική αντιμετώπιση των στόχων κάτι που προϋποθέτει περαιτέρω συντονισμό και σχεδιασμό, πρέπει να προταχθεί η μείωση του διδακτικού χρόνου όλων των συναδέλφων και όχι μόνο αυτών που αναλαμβάνουν την ευθύνη τμήματος. Εξάλλου ο εκσυγχρονισμός των δομών και των συνθηκών εργασίας των δασκάλων χωρίς επιπρόσθετες δαπάνες είναι αδύνατη.
16. ΝΑΠ-ΝΩΠ και υπεύθυνος τμήματος στα Νηπιαγωγεία… καμιά αλλαγή!!! Ακούσαμε για 3 διαφορετικά ΝΑΠ και χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το σκηνικό. Κρίνοντας από το καθηκοντολόγιο το οποίο έχει υιοθετηθεί επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας για τα δημοτικά σχολεία, αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο η Οργάνωση μας, έχει αποδεχτεί αυτό το μέτρο μόνο για τη Δημοτική, παραγκωνίζοντας για ακόμα μια φορά την Προδημοτική Εκπαίδευση από τις διεκδικήσεις της. Αλήθεια, τι από τα 13 σημεία από το καθηκοντολόγιο αυτό δεν κάνει και η κάθε νηπιαγωγός; Θυμίζουμε ότι μόνο η ΔΗ.ΚΙ απέρριψε το Ω.Π. των δημοτικών σχολείων, μεταξύ άλλων και γιατί, τίποτα ανάλογο δεν προνοήθηκε και για τα νηπιαγωγεία.
17. Την αποστολή από την ΠΟΕΔ εντύπου στα σχολεία, ώστε να τοποθετηθούν όσοι συνάδελφοι ή διδασκαλικοί σύλλογοι επιθυμούν πάνω σε συγκεκριμένα θέματα και να αποστείλουν τις απόψεις τους στην Οργάνωση.
18. Θα μπορούσαν να ετοιμαστούν από το ίδιο το Π.Ι. ερωτηματολόγια που να ζητούν από τους συναδέλφους να τοποθετηθούν για το κάθε θέμα ξεχωριστά, όπως και το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Να γιατί η ΔΗ.ΚΙ., έστω και μόνη, ζητούσε μεταξύ και άλλων, όπως τα ΝΑΠ και ΝΩΠ θα έπρεπε να τύχουν πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησης για ένα τουλάχιστο χρόνο, πριν τη νομοθετική τους ρύθμιση…